Gratis verzending in Nederland bij bestellingen boven €75,- Free shipping within The Netherlands on all orders above €75,-
Sluiten

Privacy verklaring Four by Four Clothing

OVER ONS PRIVACYBELEID

Four by Four Clothing geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening, en gaan zorgvuldig om met alle informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten verzamelen. Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Four by Four Clothing. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 03-02-2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervallen alle vorige versies. Deze privacy verklaring beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan, hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Voor vragen over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

OVER ONZE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder lees je op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

WEBSHOPSOFTWARE

Wijnberg developments

Wij maken gebruik van webhosting- en e-maildiensten van Wijnberg developments. Voor onze webhosting maken wij gebruik van de diensten van Wijnberg developments. Persoonsgegevens die worden verzameld bij het gebruik van onze website en diensten worden gedeeld met Wijnberg developments. Wijnberg developments heeft toegang tot deze gegevens nodig om (technische) ondersteuning te kunnen bieden. Zij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Wijnberg developments is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, verplicht om de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te nemen als het gaat om jouw persoonsgegevens.

WooCommerce

Onze webshop is ontwikkeld met behulp van WooCommerce software, Wij hosten onze webshop op een server in beheer van Wijnberg developments. We hebben de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen genomen als het gaat om jouw persoonlijke gegevens, zoals een SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

E-MAIL & MAILINGLIJSTEN

MailChimp

Wij maken gebruik van de e-maildiensten van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer en eventuele nieuwsbrieven van onze websites faciliteert. Elke bevestigingsmail die je van onze website en webformulieren ontvangt, wordt naar jou verzonden vanaf de servers van MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres niet voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke geautomatiseerde e-mail die vanaf onze website is verzonden, vindt u een ‘unsubscribe’-link. Wanneer je op deze link klikt, ontvang je geen geautomatiseerde e-mails meer van onze website, houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website sterk kan beïnvloeden. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp veilig opgeslagen, verzonden en vergrendeld. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die bijhouden of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verzamelt MailChimp informatie over jou als ontvanger en de onderwerpen van deze e-mails met als doel de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw persoonlijke gegevens te gebruiken voor verdere dienstverlening en in het kader daarvan met derden te delen.

E-mail

Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken wij gebruik van de e-maildiensten van Wijnberg developments. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies of corruptie van jouw gegevens te voorkomen. Wijnberg developments heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

BETALINGSVERWERKERS

Mollie

Voor het afsluiten en verwerken van (een deel van) onze betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de payment provider Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ook verwerken ze betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om jouw persoonlijke (geanonimiseerde) gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de dienstverlening van Mollie waarbij gebruik wordt gemaakt van derden. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan de termijnen die op grond van de toepasselijke rechtsgronden zijn toegestaan.

TRANSPORT, LOGISTIEK & BOEKHOUDING

Moneybird

Voor onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird. Wij delen jouw naam, adres, woongegevens en algemene gegevens met betrekking tot je bestelling/aankoop. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden veilig verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onbevoegd gebruik. MoneyBird is verplicht tot geheimhouding en zal jouw gegevens dienovereenkomstig behandelen. MoneyBird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

ALGEMEEN DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend om je onze diensten te kunnen leveren. Dit betekent dat het doel van het verwerken van deze gegevens direct verband houdt met de opdracht of taak die jij ons aanbiedt. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (geadresseerde) marketingdoeleinden. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – niet op basis van een verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, dan vragen we eerst om expliciete toestemming. Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden, met een ander doel dan het vervullen van boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal gehouden tot geheimhouding op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt uitsluitend verwerkt om jou onze diensten te kunnen leveren en/of om deze verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld je IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

MEDEWERKING AAN FISCAAL & STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK

In sommige gevallen kunnen wij door de overheid worden verplicht tot het delen van je gegevens met als doel te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn wij gedwongen hieraan te voldoen en medewerking te verlenen, maar zullen wij, op basis van de wettelijke mogelijkheden, bezwaar maken.

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw gegevens zolang je klant bij ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel onderhouden en bewaren totdat jij bij ons aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Zo’n bericht functioneert ook als een verzoek om vergeten te worden. Op grond van relevante administratieve verplichtingen zijn wij verplicht facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens worden veilig bewaard zolang de betreffende termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Ons personeel heeft geen toegang meer tot jouw klantprofiel en eventuele documenten die zijn gemaakt.

JOUW RECHTEN

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vind je een uitleg van deze rechten en hoe jij als betrokkene een beroep kunt doen op deze rechten. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen facturen en kopieën van jouw gegevens alleen naar e-mailadressen die jij bij ons bekend heeft gemaakt. Indien je deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij jou vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek houden wij een administratie bij van geanonimiseerde gegevens. Je ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd op basis van gegevensclassificaties die wij binnen ons systeem hanteren. Je behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als jij vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens verkeerd behandelen of misbruiken.

RECHT OP INZAGE

Je behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die een relatie hebben of herleidbaar kunnen zijn tot jouw als persoon, in te zien. Je kunt een dergelijke bezichtiging aanvragen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je via het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een toegevoegd overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren en onder vermelding van de categorieën waaronder wij deze gegevens opslaan.

RECHT OP RECTIFICATIE

Je behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die in relatie staan tot of herleidbaar kunnen zijn tot jouw als persoon, te laten aanpassen. Je kunt een dergelijke aanpassing aanvragen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt goedgekeurd sturen wij je via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

RECHT VAN OVERDRAAGBAARHEID

Je behoudt te allen tijde het recht om te verzoeken om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben met of herleidbaar kunnen zijn tot jou als persoon, door een derde naar keuze te laten verwerken. Je kunt een dergelijk verzoek richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je via het bij ons bekende e-mailadres uw (persoons)facturen of kopieën van gegevens die wij of derden in opdracht van ons hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat we in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan jou kunnen aanbieden omdat we de eerdere gegevensbeveiliging niet meer kunnen garanderen.

RECHT VAN BEZWAAR & ANDERE RECHTEN

Je behoudt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door ons, of in opdracht van ons door derden, van jouw persoonsgegevens. In het geval van een dergelijk bezwaar zullen wij onmiddellijk alle verwerking van jouw gegevens staken terwijl je bezwaar wordt onderzocht en afgehandeld. Bij een terecht bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, tot op dat moment hebben verwerkt, retourneren en de verwerking daarna staken. Je behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken je gegevens op zodanige wijze dat dit recht niet van toepassing is. Mocht je van mening zijn dat dit recht van toepassing is, dan vragen wij je contact op te nemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina wordt echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid weergegeven. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens over jou als persoon verwerken, dan zullen wij je daarvan per e-mail op de hoogte stellen.

BEDRIJFSGEGEVENS

Four by Four Clothing
Moesstraat 26, 9717 JW, Groningen Nederland
E-mail: [email protected]

Contactpersoon voor privacyzaken
J.M. Tamboer